TECO - Automation - Products

 

Products

CP-2007

SKU: TXN 120 07.11NDNN

  • PLC Tecomat Foxtrot
DI 13; 12x AI/DI kontakt/snímač teploty; 1x  230V AC (Monitoring napájení, HDO) 
DO 10; 10x RO, Reléový kontakt
AI 14; 12AI/DI viz DI; 2x AI/AO viz AO
AO 4; 2x AO/PWM, 2x AI/AO
COM 2x Eth 100, 1-4x Serial, 1x CIB (100mA), 1x TCL2, 1x USB host, 1x USB device
Design 9 modulů na DIN lištu
Připojení Šroubovací konektory
CP-2007, CPU/1core, 2xETH100/10, ---, 128kB databox, LCD-20mm, CH1-4, 12xAI/DI, 2xAI/AO, 1xDI/230VAC, 10x RO, 2x AO/PWM, 1xCIB
No downloads in this category

Send e-mail with this page link

PLACE FOR YOUR QUESTIONS OR DEMAND